§ I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 2. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia, aby obie strony mogły zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem serwisu bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
 3. Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ II. Słowniczek regulaminu

1. Znaczenie pewnych terminów używanych na stronie serwisu wyjaśnione jest poniżej. Pozostałe słowa mają znaczenie potoczne.

 • Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym służący do wymiany informacji między Klientem a Usługodawcą,
 • Formularz – oznacza formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne , aby Klient mógł prawidłowo i bezpiecznie korzystać z usług i usług psychologicznych;
 • Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu;
 • Konto – oznacza indywidualne konto Klienta wygenerowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, umożliwiające korzystanie z usług i usług psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu. Konto obsługiwane jest tylko i wyłącznie przez Klienta, który zapewnia, iż nikt inny nie może mieć legalnego dostępu;
 • Kontrakt psychologiczny – oznacza umowę o świadczeniu usług psychologicznych drogą elektroniczną, zawartą między Klientem a Usługodawcą;
 • Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.), oraz na podstawie włoskich regulacji prawnych;
 • Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług psychologicznych z dnia 1. września 2017 r.;
 • Serwis – oznacza stronę internetową wwww.agatarakfalska.com;
 • Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, a nie będące usługą psychologiczną,
 • Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, podlegające zasadom polskiego Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa i włoskego Kodeksu Deontologicznego Psychologa;
 • Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem europejskim tj. Internetowy Gabinet Psychologiczny OPEN; mgr Agata Rakfalska-Vallicelli; via Basile 147; 41122 Modena, Włochy. Codice fiscale –RKFGTA81P43Z127Z; jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana pod numerem 03352220366 (p.Iva) w Agenzia delle Entrate w Modenie , będący stroną umowy o świadczeniu usług psychologicznych.

§ III. Usługi

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług i usług psychologicznych, form komunikacji, płatności i sposobu jego zapłaty oraz inne informacje umieszone w serwisie.
 3. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych i innych usług, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownej płatności, przedstawionej na koncie indywidualnym Klienta zarejestrowanego.
 4. Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług i usług psychologicznych dostępne są w serwisie.
 5. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psychologa, zaś inne usługi z uwagi na ich charakter przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

§ IV. Forma świadczenia usług psychologicznych

 1. Świadczenie usług psychologicznych przez Usługodawcę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji: rozmowa internetowa z kamerką bądź rozmową internetową bez kamerki za pośrednictwem komunikatora Skype (posiadający system rozmów szyfrowanych).
 2. Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Klienta.
 3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychologicznych potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji.

§ V. Zawarcie kontraktu psychologicznego

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym przez Klienta niezbędne jest jedynie jego wejście na serwis. Korzystanie z usług o charakterze nieodpłatnym nie jest uzależnione od spełnienia przez Klienta jakichkolwiek innych przesłanek, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Klienta rejestracji w serwisie.
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze odpłatnym i usług psychologicznych przez Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
  a) wejście na serwis – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu strony,
  b) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu i polityką prywatności,
  c) prawidłowe wypełnienie formularza przez Klienta poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych, które obejmują: imię, nazwisko klienta, wiek, miejsce obecnego zamieszkania, e-mailowy adres korespondencyjny; login Klienta, którym będzie się posługiwał w trakcie korzystania z usług i usług psychologicznych oraz prywatne hasło; oświadczenie o akceptacji regulaminu bez żadnych zastrzeżeń i spełnianiu wymaganych przez regulamin warunków oraz oświadczenie o akceptacji Polityki Prywatności – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.
  d) zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy w celu przetworzenia.
 3. Dokonanie powyższych czynności przez Klienta umożliwi Usługodawcy utworzenie w ramach serwisu konta zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już wykorzystywana przez inny podmiot w ramach serwisu, sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Utworzenie konta Klienta powoduje uzyskanie przez niego w szczególności możliwości wysyłania wiadomości, rezerwacji spotkań, opłacenia usług psychologicznych, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy.
 5. Klient ma prawo do skorzystania z pierwszej, bezpłatnej konsultacji psychologicznej. Jeśli jest zainteresowany korzystaniem z dalszych usług psychologicznych, stają się one odpłatne, zgodnie z formą świadczenia usługi i ceną przedstawioną w dziale Płatności na koncie Klienta. Klient po odbyciu pierwszej darmowej konsultacji psychologicznej na prawo nie korzystać z odpłatnych usług psychologicznych. Jego konto zostanie usunięte zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.
 6. Kontrakt psychologiczny, w ramach której świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym i usługi psychologiczne zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta po raz drugi czynności powodującej wybór usługi lub usługi psychologicznej oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.
 7. Zawarcie kontraktu psychologicznego, w ramach którego będą świadczone usługi psychologiczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie tych usług.
 8. Powyższe postanowienia nie wyłączają stosowania § I ust. 3 regulaminu.

§ VI. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia

 1. Wynagrodzenie za usługi i usługi psychologiczne jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.
 2. Klient z chwilą podjęcia po raz drugi czynności powodującej wybór usługi lub usługi psychologicznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.
 3. Wynagrodzenie za usługę lub usługę psychologiczną jest uiszczana za pomocą kanałów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu, w formie przelewu bankowego bądź w formie płatności kartą kredytową bądź poprzez PayPal.
 4. Wysokość wynagrodzenia za usługę lub usługę psychologiczną uzależniona jest od formy usługi lub usługi psychologicznej i przedstawiona jest w dziale Płatności na koncie Klienta.
 5. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi lub usługi psychologicznej przez Usługodawcę. Najlepiej tydzień przed datą umówionej usługi psychologicznej.
 6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi lub usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
 7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
 9. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę VAT, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jej wystawienia.

§ VII. Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca:
  a) w zależności od charakteru zawartego kontraktu psychologicznego zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi i usługi psychologicznej zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.
  b) zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach kontraktu psychologicznego, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
  c) ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie kontraktu psychologicznego, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
  d) może odstąpić od kontraktu psychologicznego, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  e) w ramach zawartego kontraktu psychologicznego nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług psychologicznych w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
  f) w ramach zawartego kontraktu psychologicznego ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
  g) ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
  h) ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
  i) ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.
 2. Klient:
  a) ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług lub usług psychologicznych zgodnie z kontraktem psychologicznym i postanowieniami regulaminu.
  b) może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  c) ma prawo do odstąpienia od kontraktu psychologicznego, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  d) ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.
  e) w przypadku zablokowania konta przez Usługodawcę nie może dokonać ponownego jego założenia bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
  f) ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
  g) zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących powodować uszkodzenie serwisu, oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych.
  h) zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach kontraktu psychologicznego bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Usługodawcy, a powstałej w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego kontraktu psychologicznego.
 4. Wypełnienie przez Klienta formularza celem utworzenia konta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu.

§ VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu psychologicznego przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację kontraktu psychologicznego i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktu psychologicznego przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu psychologicznego przez Usługodawcę.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu psychologicznego Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ IX. Odstąpienie od kontraktu psychologicznego

 1. Każdej ze stron kontraktu psychologicznego przysługuje prawo odstąpienia od niego.
 2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu psychologicznego musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania kontraktu psychologicznego.

§ X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć kontraktu psychologicznego zawieranego z Klientem.
 2. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem kontraktu psychologicznego jest prawo Republiki Włoskiej (La Repubblica Italiana), a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Republiki Włoskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby Usługodawcy, tj. w Modenie, we Włoszech.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  – ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),
  – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)
  – ustawy prawa włoskiego odnośnie prawa wykonywania zawodu Psychologa i inne przepisy prawne, wyższej instancji.